xpornplease pornjk pornsam pornpk foxporn porn800

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXOR CAPITAL s.r.o. pro prodej elektrokol značky „Dykeson electric bikes“ spotřebitelům

(znění platné od 17. 07. 2018)

 

I.
Úvodní ustanovení

1. 1. Prodávajícím se pro potřeby těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) rozumí společnost AXOR CAPITAL s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Brno 602 00, IČ: 040 15 487, DIČ: CZ04015487, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 241289 (dále též jen „prodávající“).
1. 2. Prodávající je plátcem DPH.
1. 3. Prodávající provozuje showroom na adrese Markůvky 12, Brno 635 00 (dále též jen „showroom“).
1. 4. Prodávající provozuje internetový objednávkový formulář, který je umístěn na internetové stránce www.dykeson.cz (dále též jen „internetová stránka“) a je na ní označen jako „objednávka“ (dále též jen „objednávkový formulář“).
1. 5. Prodávající je výrobce a prodejce elektrokol značky „Dykeson electric bikes“.
1. 6. Prodávající vystupuje ve smlouvách řídících se těmito VOP v pozici prodávajícího ve smyslu ustanovení § 2079 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdější změny (dále též jen „občanský zákoník“).
1. 7. Kupujícím ve smyslu těchto VOP se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která vstupuje do vztahu s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu, a to v pozici kupujícího. Do vztahu s prodávajícím vstupuje kupující odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
1. 8. Tyto VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, které vznikají na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím za využití objednávkového formuláře.
1. 9. Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
1. 10. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

II.
Zboží a jeho cena

2. 1. Zboží nabízené prodávajícím k prodeji je uvedeno na internetové stránce.
2. 2. Ceny nabízeného zboží v sobě nezahrnují daň z přidané hodnoty a recyklační poplatky.
2. 3. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží jsou platné po dobu, po niž jsou uvedeny na internetové stránce.
2. 4. Nabídky prodeje zboží na internetové stránce jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2. 5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu i náklady spojené s balením a dodáním zboží, případně též náklady vzniklé v souvislosti s placením ceny, jestliže tak tyto VOP stanoví. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou či kupní cenou i náklady uvedené v předchozí větě.
2. 6. Prodávající může poskytovat z ceny zboží slevy různého druhu. Případné slevy nelze vzájemně kombinovat.

 

III.
Objednávka

3. 1. Kupující má možnost na internetové stránce prohlížet, vyhledávat a objednávat nabízené zboží.
3. 2. Kupující objednává zboží elektronickou cestou prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře umístěného na internetové stránce.
3. 3. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) kupujícím, a sice v rozsahu:
• jméno a příjmení/název v případě kupujícího právnické osoby;
• datum narození/identifikační číslo;
• adresa trvalého bydliště či sídla v případě kupujícího právnické osoby;
• dodací adresa, pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště a zboží nebude kupujícím vyzvednuto v showroomu;
• e-mailová adresa;
• telefonické spojení;
b) objednávaném zboží, přičemž kupující určí barvu následujících komponentů:
• rámu;
• tanku;
• blatníků;
• pneumatik;
• gripů a
• sedla;
c) doplňcích;
d) ceně zboží;
e) způsobu úhrady kupní ceny za zboží;
f) způsobu doručení objednaného zboží;
g) nákladech spojených s dodáním zboží;
h) nákladech spojených se zaplacením kupní ceny, pokud tyto údaje nestanoví banka kupujícího ve svých podmínkách.
3. 4. Před odesláním objednávkového formuláře musí kupující potvrdit, že měl dostatečnou možnost se s těmito VOP seznámit, že se s nimi seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí; bez tohoto potvrzení není možné objednávkový formulář odeslat. Zároveň je kupujícímu nabídnuta možnost si tyto VOP stáhnout a uložit do svého uložiště.
3. 5. Pokud bude objednávkový formulář zajištěn zabezpečením proti robotickému vyplnění a odeslání, pak je kupující povinen splnit podmínky tohoto zabezpečení, jinak nebude možné objednávkový formulář odeslat.
3. 6. Před odesláním objednávkového formuláře má kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávkového formuláře.
3. 7. Objednávkový formulář odešle kupující kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.
3. 8. Kupujícím odeslaný objednávkový formulář, který obsahuje všechny objednávkovým formulářem požadované náležitosti, představuje platný a závazný návrh na uzavření kupní smlouvy (dále též jen „objednávka“).
3. 9. Údaje uvedené v objednávkovém formuláři jsou ze strany prodávajícího považovány za aktuální, správné a pravdivé.

 

IV.
Potvrzení objednávky

4. 1. Po obdržení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu objednávku ve formě e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu zadanou kupujícím v objednávkovém formuláři.
4. 2. Prodávající je však vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (kupř. s přihlédnutím k množství zboží, předpokládaným nákladům na dopravu, nebo kupř. při zjevné či pravděpodobné nesprávnosti jména či adresy kupujícího) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
4. 3. Nepotvrdí-li prodávající objednávku kupujícímu do sedmi pracovních dnů od doručení objednávky, není kupující svou objednávkou již vázán.
4. 4. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku nepotvrdit.
4. 5. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku, tzn. kdy je potvrzení objednávky doručeno kupujícímu.

 

V.
Platební podmínky

5. 1. Kupující může provádět platby buď bezhotovostním bankovním převodem nebo vkladem na bankovní účet.
5. 2. V rámci potvrzení objednávky obdrží kupující informace potřebné pro provedení platby, a to minimálně v rozsahu informace o:
a) kupní ceně;
b) výši přepravného, pokud si kupující nebude vyzvedávat zboží u prodávajícího;
c) výši recyklačních poplatků;
d) výši daně z přidané hodnoty;
e) výši zálohy;
f) výši doplatku a
g) bankovním spojení, včetně variabilního symbolu.
5. 3. Platby bezhotovostním bankovním převodem jsou realizovány ve prospěch účtu prodávajícího č. 115-8097620287/0100, vedený u Komerční banky a.s., IBAN CZ6001000001158097620287, BIC (SWIFT) KOMBCZPPXXX.
5. 4. Částka se považuje za uhrazenou k okamžiku, ke kterému jsou finanční prostředky připsány na účet prodávajícího.
5. 5. Jestliže však kupující při zadávání příkazu k úhradě či vkladu prostředků na účet nezadal variabilní symbol, který mu byl prodávajícím zaslán, a nelze-li platbu identifikovat ani podle jména či názvu kupujícího, pak se částka za uhrazenou nepovažuje.
5. 6. Záloha ve výši 70 % z kupní ceny včetně DPH v zákonné výši je splatná do 14 od potvrzení objednávky. Nedojde-li k zaplacení zálohy ani ve lhůtě dalších 10 dnů od data splatnosti, pak kupní smlouva automaticky zaniká.
5. 7. Doplatek kupní ceny ve výši 30 % z kupní ceny včetně DPH v zákonné výši navýšený o přepravné je splatný nejpozději před převzetí zboží kupujícím.
5. 8. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

VI.
Dodací podmínky – společná ustanovení

6. 1. Kupující může v objednávkovém formuláři zvolit některý z následujících způsobů dodání:
a) odběr v showroomu prodávajícího na adrese Markůvky 12, Brno 635 00;
b) dodáním do jiného místa na území České republiky, Slovenska, Rakouska, Německa a Polska (dále též jen „dodací místo“).
6. 2. Zboží bude připraveno k odběru po uplynutí 60 dnů od úhrady zálohy dle čl. V. odst. 5. 6. VOP.
6. 3. O skutečnosti, že je zboží připraveno k odběru či dodání, bude kupující vyrozuměn e-mailem. V případě, že si kupující přeje, aby bylo zboží dodáno do jiného místa než do showroomu, pak bude stranami rovněž dohodnut konkrétní termín dodání.
6. 4. Při předávání zboží je prodávající povinen zboží předvést.
6. 5. Při přebírání zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat.
6. 6. Kupující potvrdí převzetí zboží podpisem na průvodním dokladu.
6. 7. Zboží může převzít pouze buď kupující osobně, a nebo jiná osoba, která prodávajícímu při převzetí předá originál odpovídající plné moci podepsané kupujícím, jinak je prodávajícího předání zboží odmítnout a může požadovat náhradu újmy, která mu marným pokusem o dodání zboží vznikla.
6. 8. Nebezpečí škody na zboží přechází k okamžiku převzetí zboží kupujícím.
6. 9. Vlastnické právo kupujícího ke zboží přechází k okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.
6. 10. Zboží není předáváno v žádném obalu.
6. 11. S ohledem na skutečnost, že je zboží dodáváno na základě objednávky, ve které kupující určí vybavení a barvu komponent, jedná se v případě dodávaného zboží o zboží upravené podle přání kupujícího.
6. 12. Společně se zbožím obdrží kupující návod k obsluze.
6. 13. Nepřevezme-li si kupující zboží do 10 dnů od vyrozumění o připravenosti zboží k odběru či dodání, resp. do 10 dnů od dohodnutého termínu dodání dle čl. 6.3 VOP, dostává se kupující do prodlení s převzetím zboží.
6. 14. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží:
a) prodávající jej vyzve k převzetí zboží v náhradní lhůtě 10 dnů;
b) prodávající může účtovat kupujícímu poplatek za uskladnění ve výši 10 Kč plus DPH za každý byť i jen započatý den prodlení s převzetím zboží.
6. 15. Nepřevezme-li kupující zboží ani v dodatečné lhůtě dle předchozího odstavce, je prodávající oprávněn zboží na účet kupujícího vhodným způsobem prodat (dále též „svémocný prodej“).
6. 16. Po provedení svémocného prodeje vyplatí prodávající částky uhrazené kupujícím ponížené o náklady prodeje, o újmu, která mu vznikla svémocným prodejem v důsledku toho, že se prodávajícímu nepodařilo dosáhnout plné výše kupní ceny, a o poplatek za uskladnění.

 

VII.
Dodací podmínky – dodání do dodacího místa

7. 1. Dodací místem se rozumí poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři.
7. 2. V případě dodání zboží do dodacího místa se zavazuje kupující prodávajícímu uhradit náklady na přepravu ve výši 15 Kč za každý započatý kilometr cesty plus DPH v zákonné výši. Přepravní vzdálenost se počítá z adresy showroomu do adresy dodacího místa a zpět., a to jako nejkratší vzdálenosti vypočtené mezi oběma místy na základě navigace Map Google. Informaci o celkové výši nákladů na přepravu sdělí prodávající kupujícímu společně s potvrzením objednávky.
7. 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.
7. 4. Dodací podmínky platí přiměřen i pro dodávky mimo území České republiky.

 

VIII.
Odpovědnost za vady, záruka

8. 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména pak ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku, jakož i platnými právními předpisy na ochranu spotřebitele.
8. 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Že je zboží bez vad znamená, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, ze strany prodávajícího, výrobce nebo jeho zástupce popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Za vadu zboží se považuje i skutečnost, že je kupujícímu dodáno jiné zboží než objednané, nebo skutečnost, že je kupujícímu dodáno zboží v jiném množství než objednaném.
8. 3. V případě, že má zboží vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
8. 4. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
8. 5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
8. 6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
8. 7. Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí zboží, a to i na jeho jednotlivé součásti.
8. 8. Záruka se nevztahuje na:
a) opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
b) vady vzniklé v důsledku nesprávného užívání věci;
c) vady vzniklé neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby;
d) vady vzniklé mechanickým poškozením;
e) vady vzniklé živelnými pohromami (kupř. vodou, ohněm, bleskem) jinými vnějšími vlivy a zásahy vyšší moci.
8. 9. Kupující uplatňuje práva z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti, písemně na adrese showroomu. Současně musí na adresu showroomu doručit zboží, ve vztahu k němuž nároky z vad uplatňuje, a to včetně dokladu o doručení zboží kupujícímu.
8. 10. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení uplatnění vad zboží a samotného zboží předá či zašle kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující svá práva uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající je dále povinen kupujícímu předat či zaslat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, anebo případné odůvodnění zamítnutí reklamace.
8. 11. Bude-li reklamované zboží prodávajícímu zasláno zpět na dobírku, nebude prodávajícím převzato.
8. 12. Kupující je povinen reklamované zboží zaslat kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, včetně všech součástí dodávky, jakož i případných návodů k obsluze.
8. 13. Prodávající neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě ve chvíli, kdy je kupujícím zasíláno v rámci reklamace zpět. Zřetel nebude brán ani na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nevhodném obalu.
8. 14. Přepravu reklamovaného zboží hradí kupující. Jestliže je uznána oprávněnost reklamace, uhradí prodávající kupujícímu náhradu prokázaných nákladů na přepravu reklamovaného zboží.
8. 15. Po obdržení reklamace a reklamovaného zboží, zahájí prodávající reklamační řízení a je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího uplatnění.
8. 16. Bližší informace o stavu reklamace získá kupující na základě dotazu zaslaného prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty.
8. 17. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru opraveného nebo vyměněného zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu dodáno do místa dodání, a sice na náklady prodávajícího.

 

IX.
Odstoupení od smlouvy – společná ustanovení

9. 1. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
9. 2. Kupující musí vrátit zboží prodávajícímu na adresu showroomu (nikoliv však jako dobírku; zboží zaslané zpět na dobírku nebude převzato) do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího nebo doručení odstoupení od smlouvy kupujícímu v případě, že od smlouvy odstupuje prodávající, a to včetně potvrzení o doručení zboží. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set Korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné újmy vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy újma přesahuje smluvní pokutu.
9. 3. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, včetně všech součástí zboží, jakož i případných návodů k obsluze.
9. 4. Ve lhůtě 15 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
9. 5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu včetně částky za dodání zboží kupujícímu nejpozději do 15 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle předchozího odstavce, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Jestliže kupující žádný účet neurčil, pak prodávající vrátí kupní cenu poštovní poukázkou na adresu bydliště či sídla, kterou kupující zadal v objednávce.
9. 6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude zničeno, poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu újmy jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé újmy je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle tohoto článku je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

X.
Odstoupení od smlouvy kupujícím

10. 1. Zboží, s výjimkou doplňků, představuje zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu ve smyslu § 1837 občanského zákoníku.
10. 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
10. 3. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží.
10. 4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné podobě nebo e-mailem a musí být odesláno na adresu showroomu, resp. na e-mailovou adresu prodávajícího. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, jestliže v ní došlo k prokazatelnému odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
10. 5. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy dle tohoto článku VOP, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a s vrácením zaplacené kupní ceny či její části kupujícímu. Prodávající může tento svůj nárok započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

XI.
Ochrana osobních údajů

11. 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována:
a) nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jen „nařízení“) a
b) zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
11. 2. Vyplněním objednávkového formuláře a odesláním objednávky kupující bere na vědomí, že budou zpracovávány tyto jeho osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
11. 3. Kupující bere na vědomí zpracování osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.
11. 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
11. 5. Zpracování osobních údajů je prováděno prodávajícím, osobní údaje však pro prodávajícího mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) poskytovatel softwaru Microsoft;
b) případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době prodávající nevyužívá.
11. 6. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
11. 7. Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropské unie.
11. 8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu pěti let od uzavření kupní smlouvy.
11. 9. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
11. 10. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.
11. 11. Kupující potvrzuje odesláním objednávkového formuláře, že osobní údaje poskytl dobrovolně.
11. 12. Kupující bere na vědomí, že má podle nařízení a českého zákona na ochranu osobních údajů právo:
a) vzít souhlas kdykoliv zpět;
b) požadovat po prodávajícím informaci, jaké osobní údaje ohledně kupujícího zpracovává, a vyžádat si kopii těchto údajů;
c) vyžádat si u prodávajícího přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
d) požadovat po prodávajícím výmaz těchto osobních údajů za podmínek stanovených právními předpisy;
e) v případě pochybnosti o správnosti postupu prodávajícího při zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
11. 13. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
11. 14. Kupující má možnost v objednávkovém formuláři vyznačit, zda má zájem o zasílání informací souvisejících se zbožím a službami nebo podnikem prodávajícího či o akcích pořádaných prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Pokud tak učiní, pak souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro uvedený účel, jakož i se zasíláním uvedených informací. Svůj souhlas může kupující kdykoliv odvolat, přičemž odvolání souhlasu může být provedeno buď v písemné podobě nebo e-mailem a musí být odesláno na adresu showroomu, resp. na e-mailovou adresu prodávajícího.

 

XII.
Doručování

12. 1. Není-li dohodnuto či stanoveno jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena prostřednictvím elektronické pošty.
12. 2. Prodávajícímu je doručováno:
a) na adresu showroomu, jež zní AXOR CAPITAL s.r.o., Markůvky 12, Brno 635 00;
b) na e-mailovou adresu info@dykeson.cz.
12. 3. Kupujícímu je doručováno na adresu bydliště či sídla a případně též na adresu elektronické pošty, které kupující uvedl v objednávkovém formuláři, nebo o kterých následně prodávajícího v souladu s těmito VOP informoval.
12. 4. Zpráva se považuje za doručenou:
a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty (integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem);
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;
c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;
d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

XIII.
Mimosoudní řešení sporů

13. 1. Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o ochraně spotřebitele“), má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
13. 2. Subjektem mimosoudního řešení sporu, tedy orgánem, na který se kupující může obracet, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.
13. 3. Podrobnější informace o mimosoudním řešení sporů je možné najít na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

 

XIV.
Společná a závěrečná ustanovení

14. 1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 17. 07. 2018.
14. 2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
14. 3. Aktuální znění podmínek je dostupné na internetových stránkách www.dykeson.cz, v showroomu a v sídle prodávajícího.
14. 4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
14. 5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
14. 6. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Kupní smlouva je poskytnuta kupujícímu ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na internetových stránkách prodávajícího a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
14. 7. Tyto VOP jsou zobrazeny na internetových stránkách prodávajícího www.dykeson.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
14. 8. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetových stránek prodávajícího (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetových stránek prodávajícího.
14. 9. Kupující není oprávněn při využívání internetových stránek prodávajícího používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz těchto internetových stránek. Internetové stránky je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
14. 10. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetové stránky prodávajícího v rozporu s jejich určením.
14. 11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluv s prodávajícím dle dle těchto VOP, jakož i při další komunikaci v souvislosti s nimi. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (kupř. náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.
14. 12. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
14. 13. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
14. 14. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
14. 15. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

 

V Praze dne 17. 07. 2018

AXOR CAPITAL s.r.o.
Nela Mazurová
jednatelka