xpornplease pornjk pornsam pornpk foxporn porn800

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Kupující bere na vědomí následující skutečnosti:

 

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována:

  1. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jen „nařízení“) a
  2. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

2. Vyplněním objednávkového formuláře a odesláním objednávky kupující bere na vědomí, že budou zpracovávány tyto jeho osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující bere na vědomí zpracování osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno prodávajícím, osobní údaje však pro prodávajícího mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  1. poskytovatel softwaru Microsoft;
  2. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době prodávající nevyužívá.

6. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7. Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropské unie.

8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu pěti let od uzavření kupní smlouvy.

9. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

11. Kupující potvrzuje odesláním objednávkového formuláře, že osobní údaje poskytl dobrovolně.

12. Kupující bere na vědomí, že má podle nařízení a českého zákona na ochranu osobních údajů právo:

  1. vzít souhlas kdykoliv zpět;
  2. požadovat po prodávajícím informaci, jaké osobní údaje ohledně kupujícího zpracovává, a vyžádat si kopii těchto údajů;
  3. vyžádat si u prodávajícího přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
  4. požadovat po prodávajícím výmaz těchto osobních údajů za podmínek stanovených právními předpisy;
  5. v případě pochybnosti o správnosti postupu prodávajícího při zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

13. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

14. Kupující má možnost v objednávkovém formuláři vyznačit, zda má zájem o zasílání informací souvisejících se zbožím a službami nebo podnikem prodávajícího či o akcích pořádaných prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Pokud tak učiní, pak souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro uvedený účel, jakož i se zasíláním uvedených informací. Svůj souhlas může kupující kdykoliv odvolat, přičemž odvolání souhlasu může být provedeno buď v písemné podobě nebo e-mailem a musí být odesláno na adresu showroomu, resp. na e-mailovou adresu prodávajícího.